محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

اسم-فعل-حرف

نامه الکترونیک چاپ PDF
كلمه بر سه قسم است : « اسم – فعل – حرف » و حرف در اينجا غير حرفي است كه گفته شد ، آن حرف كلمه نيست و معني ندارد و اين حرف كلمه است و معني دارد، آن حرف تنها است و اين حرف مي شود از چندي از آنها مركب شود، آنها را حروف المباني گويند ، يعني مبنا و ساختمان كلمه و كلام از آنها مي شود و اينكه نوعي از كلمه است حروف المعاني گويند ، يعني با فعل و اسم كه تركيب مي شود معنايي را مي فهماند.